וועדת היגוי

ועדת ההיגוי - המשותפת לממשלה ולעמותה

תפקידיה :

א. אישור הפרוגרמה המפורטת של הפרויקט, לרבות מסגרת התקציב, והמלצות המועצה הציבורית בדבר יעדי אתר ההנצחה ותכניו.

ב. אישור התוכניות המפורטות להקמת אתר ההנצחה, תכנונו ועיצובו, וכן לבחון ולאשר שינויים בתוכניות במידת הצורך.

ג. לאשר תוכנית עבודה שנתית לפרויקט וכן לבחון ולאשר שינויים בתוכנית במידת הצורך.

ד. לקבוע ולאשר את תקציב הפרויקט כולו, ואת תקציבו השנתי.

ה. לאשר את המבנה הארגוני של מנהלת הפרויקט

ו. לאשר את הנוהל לעריכת ההתקשרויות לביצוע הפרויקט,

ז. לדון ו/או להחליט בכל נושא שתמצא לנכון ו/או בכל נושא המובא לפניה.

נציגי הממשלה:

מר צבי עדן - משרד הביטחון

גב' עידית עמיחי - משרד התרבות והמדע

מר חנניה מרמור - משרד לקליטת עלייה

ד"ר ארנה כ"ץ אתר - משרד החינוך

מר משה מרחביה - משרד הבינוי והשיכון.

נציגי העמותה:

חיים ארז

טולקה ארד

חנן ברנשטיין

צביקה קן-תור