ספרים

ספרים אודות לוחמים יהודיים

תקציר

שפה

עמודים

שם הוצאה

מקום הוצאה

שנת הוצאה

מחבר

שם הספר

A biography of Abram Silberstein who immigrated to Palestine in 1934.

He enlisted in the British army in 1939 and rose from the rank of private to rank of Major.
 English  218  Beaufort Books  New York  1999   Henry Orenstein  Abram: The Life of an Israeli Patriot
 The 42 Jewish Brazilian Heroes of World  War II.  En  284  Academy of Terrestrial Military History of Brazil – AHIMTB  Brazil  2008  Blajberg , Israel

 SOLDADOS QUE VIERAM DE LONGE / SOLDIERS WHO CAME FROM AFFAR

 עברית

 יד יצחק בן צבי

 ירושלים 1979-1986

 יואב גלבר

 תולדות ההתנדבות

 ספור חייה, שליחותה ונפילתה של הצנחנית חביבה רייק

 עברית

 395

ספריית  פועלים

 בני ברק

 2004

 תהילה וזאב עופר

 חביבה

 סופרת תל-אביבית צעירה מתכתבת עם בעלה בבריגדה היהודית-  התכתבות בין שושנה שרירא לאריאל כהן

 עברית

 הקיבוץ המאוחד

 בני ברק

 תשע"א 2011

 אילת אלגור גורפינקל

 והיו הנעלים מאושרות : יומן מכתבים 1942 - 1946

  יהודי ברית המועצות בלחימה נגד גרמניה הנאצית

 עברית

אנגלית

רוסית

 455

 משרד הבטחון 

תל-אביב

 2008

ארד יצחק  

Arad Yitzhak 

Арад Ицхак.

 בצל הדגל האדום

In the Shadow of the Red Banner 

Они сражались за Родину: евреи Советского Союза в Великой Отечественной войне 

 יהודי ברית המועצות במערכה נגד גרמניה הנאצית 1941-1943

 עברית

 399

 מורשת ספרית הפועלים  

תל-אביב

 1986

אברמוביץ אהרון 

 במלחמה המכרעת  

 סיפור לוחם בצבא הבריטי

עברית 

 גוונים

 2010

 טאובר, היינץ יעקב

 משגה טראגי

 סיפורו של מרד גטו וארשה מזוית חדשה

 עברית

318

 ידיעות ספרים

 תל-אביב

 2009

 ארנס משה

דגלים מעל הגטו

סיפורו של מרד גטו וארשה עברית 209 בית לוחמי הגיטאות בית  לוחמי הגיטאות 2003 דני דור, אילן כפיר, חוה בירן גיבורים ונואשים, מרד גטו וארשה

  תאור השואה כמילכוד מכל צד, שכלא את יהודי אירופה בין הפטיש הנאצי לסדן בעלות הברית

 עברית

 592

 חדקל

תל-אביב

 2008

אהרונסון שלמה

היטלר, בעלות הברית והיהודים 

 נשות היישוב בשירות הכוחות הבריטיים במלחמת העולם השנייה

 עברית

 יד יצחק בן-צבי

 2011

 גרנית-הכהן, ענת

 אישה עברייה אל הדגל

סיפורן של נשים ישראליות מכל שכבות האוכלוסיה, שהתגייסו לצבא הבריטי ולחמו לצד הגברים במלח"ע ה- 2

עברית

251

עם עובד

תל-אביב

1964

חבס, ברכה

בנות חיל : ספר אי-טי-אס

 פלוגה 544 של חיל ההנדסה המלכותי הבריטי בפעולות "רכש" והעפלה 1945-1942

יד טבנקין 

1998 

אהרוני, ראובן 

 תעודה כפולה

 יומנו של רב ארץ-ישראלי בצבא הבריטי, תש"ב-תש"ד, 1944-1942

 משרד הביטחון - ההוצאה לאור

 2008

 אורבך, אפרים אלימלך

 רשימות בימי מלחמה

סיפור הלוחמים הארצישראלים שנפלו בשבי ביוון. סמל יוסף אלמוגי כתב על חוויותיו בלחימה ובשבי

עברית

משרד הביטחון

1989

אלמוגי יוסף

בראש מורם - חיילים ארצישראליים בשבי הנאצי

סיפורם של ראובן אלסטר ואברהם קיסין, מתנדבים ארצישראלים, שגויסו לחיל האויר המלכותי הבריטי ונפלו בשבי חיילי המיקאדו ביפן

עברית

136

מערכות

תל-אביב

1970, 1987

'קיסין, אברהם

בשבי חיילי המיקאדו : סיפורו של שבוי ישראלי ביפן

זכרונותיו של רס"ן ארצישראלי שפיקד על יחידה יהודית במלח"ע ה- 2 בשרות הצבא הבריטי, השתתף בקרבות במדבר המערבי, במצור טוברוק, במצרים ובמלטה

עברית

241

מערכות

תל-אביב

1968

אהרון, ו. פ.

גלגלים בסופה

קובץ של דיונים אשר התקיימו בשני ימי עיון בנושא ההגנה וההתנדבות לצבא הבריטי ובנושא שילוב המתנדבים בהגנה ובצה"ל

עברית

112

יד טבנקין

רמת אפעל

1987

הלמן, פנינה, עורכת

ההגנה וההתנדבות לצבא הבריטי

חושף את סיפורם המרתק והייחודי של חברי תנועת הרזיסטנס היהודי בצרפת בתקופת מלחמת העולם השנייה ובמאבק להקמת מדינת ישראל בשנים: 1949 - 1940

עברית

2003

צילה הרשקו

ההולכים בחושך יראו אור, הרזיסטנס היהודי בצרפת, שואה ותקומה: 1940-1949

אלבום המתאר עלילות תנועת ההתנדבות הארצישראלית במלח"ע ה-2

עברית

147

יבנה

תל-אביב

1955(C)

 

ההתנדבות

פרשיות שונות של התנדבות יהודים, מן הארץ ומן הגולה, שהתנדבו לשרת בצבאות עמים לוחמים למען קידום עצמאותו של עם ישראל בארצו

עברית

111

משרד ראש הממשלה - מרכז ההסברה

ירושלים

1965

רוזנר, שלמה

ההתנדבות (דפי עזר למרצה; 82)

סיפורם של לוחמים יהודים, המייצגים את מליון וחצי הלוחמים היהודים במלחמת העולם השניה, שלקחו חלק במאבק נגד גרמניה הנאצית, עד הניצחון

עברית

204

הוצאת "שריון", בטאון עמותת "יד לשריון" בלטרון

"יד לשריון" בלטרון

מאי 2005 ניסן תשס"ה

אסא כשר, עורך
מחקר וכתיבה - תמר לובושינסקי קטקו

הלוחם היהודי במלחמת העולם השניה

לקט מאמרים על לוחמים יהודים שהשתתפו במלחמות ארצות מוצאם, כולל רשימת מקורות

עברית

193

מערכות

תל-אביב

1967

סלוצקי, יהודה, עורך / קפלן, מרדכי, עורך

הלוחם היהודי בצבאות העולם

חליפת מכתבים בין חיילים ארצישראלים מתנדבים לצבא הבריטי לבין קרוביהם ויקיריהם בארץ ישראל. פסיפס של סיפורים חווייתיים המציגים פן נוסף של ההתנדבות היהודית במלחמת העולם השניה

עברית

251

יד טבנקין

רמת אפעל

1952

מרגלית, יעקב, עורך

הנני, שלחני : מתנדבים בצבא הבריטי כותבים

ספר על יחידות ההובלה העבריות (יע"ל - יחידות עבריות להובלה) במלח"ע ה- 2. כולל סיפורים ורשימות אישים, שירים, תמונות ומידע הסטורי על יע"ל במלח"ע ה- 2

עברית

336 / 337-640

הועדה היוזמת להוצאת הספר

 

1990

פרי, יצחק מפיק

הספר על פלוגות ההובלה העבריות (RASC) במלחמת העולם השניה (1939-1945), כרך א, ב

סיפור של חוויות ואירועים אישיים מתקופת מלח"ע ה- 2. כולל רשימות וקטעי מכתבים שנכתבו ע"י המחבר בתקופת המלחמה

עברית

169

עם עובד

תל-אביב

1974

אליאב אריהלובה  

הרוח לא יקח

סיפורו המופלא של אנצו סרני, אשר משימתו האחרונה כצנחן מעבר לקוי האוייב בצפון איטליה הביאה לנפילתו בידי הגרמנים והוצאתו להורג

עברית

437

עם עובד

תל-אביב

1973

בונדי רות

השליח : חייו ומותו של אנצו סרני

יהודים לוחמים בצבא הסובייטי 1941-1945. סיפורם של חיילים יהודים, גיבורים שלחמו בצבא האדום נגד האויב הנאצי

עברית

307

מערכות

תל-אביב

1971

תימור, ארקדי

חברי לקרב : יהודים לוחמים בצבא הסובייטי 1941-1945

 עברית

   

  

   

   

שמעון רדליך

יהודים בצבא אנדרס בברית המועצות 1942-1941

   

עברית

   

ספרית פועלים

   

1989

בנימין מאירצ'ק

יהודים בצבאות פולין

   

עברית

ספריית פועלים

   

1971

ליאופולד כהן

לוחמים יהודים במלחמה נגד הנאצים

מפעולות המחתרת הארץ-ישראלית במלח"ע ה- 2: עדויות, תעודות ועלילות

עברית

627

הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית

ירושלים

1949

גלעד, זרובבל, עורך

מגן בסתר: מפעולות המחתרת הארץ-ישראלית במלחמת העולם השניה; עדויות, תעודות ועלילות

 

א-ב-ג - עברית, ד- רוסית

640

ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

תל-אביב

1986-2000

ריבלין, גרשון, עורך / תימור, ארקדי, עורך

מול האויב הנאצי : 1939-1945, לוחמים מספרים, א, ב, ג, ד/1, ד/2, ד/3

עברית

אירגון נכי מלחמה בנאצים

1961

בלומנטל קרמיש

מול האויב הנאצי - כרך א'

    

עברית

   

הוועד הארצי למען החייל היהודי

  

1943

ישעיהו שפירא

 מזמורים לחייל היהודי

עברית

משרד הביטחון

1983

גיטה עמיפז-זילבר

מחתרת יהודית באלג'יריה 1942-1940

 

עברית

288

הוצאת איגוד החיילים המשוחררים

תל-אביב

1992

רודניק, פסח, עורך

משימות : דרכה של פלוגה מספר 2 - חיל הרגלים - במלחמת העולם השניה

 

עברית

413

יבנה

תל-אביב

1957

ליפשיץ, יעקב

ספר הבריגדה היהודית : קורות החטיבה היהודית הלוחמת והמצילה את הגולה

עדויות אישיות של לוחמים ארצישראליםף, שלקחו חלק במלח"ע ה- 2 במסגרת הצבא הבריטי, בצד קטעי תעודות השופכות אור נוסף על העשיה

עברית

976

מוסד ביאליק

ירושלים

1949

שפר, זאב, עורך

ספר ההתנדבות : פרשת ההתנדבות הצבאית של יהודי ארץ ישראל במלחמת העולם השניה

 

עברית

199

המרכז לתולדות כח המגן "ההגנה", משרד הבטחון - ההוצאה לאור

תל-אביב

1995

סטמפלר, שמואל, עורך / ריבלין, גרשון, עורך / עמיר, רחבעם, עורך

צנחני התקוה

 

עברית

188

מערכות

תל-אביב

1969

סטרצ'ק, א. ג.

צנחנים בעורף האויב

ספורו של מפקד יהודי בכיר בצבא האדום ובעל עיטורים, אשר שחרר שטחים כבושים של המדינה הסובייטית בלח"ע ה- 2

עברית

299

הקיבוץ המאוחד

תל-אביב

1976

מרשק, מנדל

קול קרא והלכתי

 עברית  מורשת  ת"א  1989  דב קנוהל  בהתנדב עם (מתנדבים דתיים במלחמת העולם השנייה)

יעקב צור, אשר כיהן במלחה"ע ה- 2 כנציג הסוכנות במצרים וקצין קשר למפקדה הבריטית בקהיר, מלווה את אלפי החיילים והחיילות המתנדבים במצרים

עברית

266

כתר

ירושלים

1979

צור, יעקב

קרב יום: דפי עבר

 

עברית

151

מערכות

תל-אביב

1972

גרייק, שלום-סטיפן

שלושה ימי קרב

 

עברית

183

מערכות

תל-אביב

1990

עמיהוד, א.

תותחים על הסניו: רשימות תותחן עברי

סיפורים אישיים של חלק מהלוחמים היהודים בצבא ארה"ב, אשר השתתפו בקרבות כל החזיתות ובכל החילות

אנגלית

356

The Dial Press

New York, USA

1947

Kaufman, Isidor

American Jews in World War II : The story of 550,000 fighters for freedom; Compiled by the Bureau of war records of the National Jewish Welfare Board, Vol I

רשימה שמית של לוחמים שזוהו ודאית כיהודים בצבא ארה"ב - חללים, פצועים ובעלי עיטורים

אנגלית

590

The Dial Press

New York, USA

1947

Dublin, Louis I., editor / Kohs, Samuel C., editor

American Jews in World War II : The story of 550,000 fighters for freedom; Compiled by the Bureau of war records of the National Jewish Welfare Board, Vol II

 The True Story of a French Jewish Spy in Nazi Germany

 

אנגלית

 304

 Three Rivers Press

 

 2006

Marthe Cohn, Wendy Holden

 Behind Enemy Lines

 עברית

 שוקן

 תל-אביב

1998 

 בוריס סניור

 שמים חדשים

Palestinian Jewish Units in the Middle East 1941-1943

אנגלית

79

Victor Gollancz Ltd

London

1944

Rabi L. Rabinowitz

Soldiers from Judaea

 

אנגלית

142

Vallentine Mitchel

 

2005

Steven Bowman

Jewish Resistance in Wartime Greece

 

אנגלית

 

Stanford University Press

 

2010

Steven Bowman

The Agony of Greek Jews 1940-1945

 עברית

 מערכות - משרד הבטחון

 תל-אביב  1996  לב ניב  גנרלים יהודים בצבא הסובייטי במלחמת-העולם השנייה

 סיפור בריחתו מהשבי הגרמני

 עברית

 הוצאת הקבוץ המאוחד

 תש"ה

 פריץ יורדן

 בריחתי מן השבי

 A Kibbutz Pioneer's Mission and Fall behind Nazi Lines  634  FAWNS 2014,  USA  2014  Tehila Ofer & Zeev Ofer

 Haviva Reick

ספר הגדות הפסח של חיילי הישוב המתנדבים  לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה  - מבחר הגדות פסח נדירות משנות ה-40 מאוסף המחבר   הוצאת  מערכת  ישראל תשע"ה 2015 אבירם פז  יציאת מצריים בימים ההם-בזמן הזה  

The Jews in the Polish People's
Army in the USSR 1943-45

Polish edition

Tel Aviv University  Klemens Nussbaum A Story of an Illusion: The Jews in the Polish People's
Army in the USSR 1943-45

 

ספרים אודות לוחמים יהודיים ברוסית

 

 

Произведение

Автор

Издано

הוצאה לאור

מחבר

שם הספר

«Память бессмертна»,
Очерк военных лет.Мемориальные
списки погибших

Михаил Беккер
Редактор Виктория Попова

Молдова.
2000 год
319 страниц

מולדובה
2000
319 עמודים

מיכאיל בקר
עורך: ויקטוריה פופובה

"זיכרון הוא אל מוות"
מסה על שנות המלחמה, רשימות ההרוגים.

Леониду Бернштенйу   לאוניד ברנשטיין «Без виз и паспортов» ״ללא אשרות ודרכונים״  

«Зажги свечу в день победы»

Михаил Беккер

Центральная типография Кишинев,
464 страницы

הדפוס הראשי של קישינב 2002
464 עמודים

מיכאיל בקר

"הדלק נר זיכרון ביום הניצחון"

Сборник «Против нацистского врага»

 

Том 1-3

כרכים 1-3

 

קובץ מאמרים "נגד האויב הנאצי"

«Судьба евреев: высота мужества, преследования, трагедии»

Борис Николаевский

Одесса, 2004 год 300 экз Том 1-2

אודסה, 2004 כרכים 1-2
360+446 עמודים

בוריס ניקולייבסקי

"גורל היהודים: גבורה, רדיפות, אסונות"

«Гори, моя свеча!»

Шайл Бакман, гвардии полковник, ветеран, инвалид

Издательство SM Aktx 99 Хайфа, 2002 год
стр.220

הוצאה לאור SM Aktx 99 חיפה 2002
220 עמודים

שאייל באקמאן, אלוף משנה של חיל-מישמר

"תדלק נרי"

«Евреи стран Запада в борьбе с нацизмом»

Эфраим Гринберг

Издательство ЛИРА, Иерусалим, 2001 год
168 страниц

הוצאה לאור "לירה" 2001 ירושלים
168 עמודים

אפריים גרינברג

"מאבק של יהודים במדינות מערב נגד נאציזם"

«Войны разрозненные строки»

Ефим Гольбрайх
Редактор В.Макаров

«АДИБ» Изд-во издание второе, г.Душанбе, 1991г 7 тысяч экземпляров
221 страница

הוצאה לאור "עדיב" דושנבבה 1991
221 עמודים

אפריים גולברייך
עורך ו. מרקוב

"מילים על מלחמה"

«Такая выпала мне судьба»

Давид Ортенберг
Редактор Дина Ратнер

Издано Израильским
Фондом культуры и
просвещения в
диаспоре совместно
с Союзом воинов
и партизан- инвалидов
войны с нацистами Издательство
«НЕВО АРТ» Иерусалим, 1997 год

קרן ישראלית לחינוך ותרבות במזרח אירפה בשיתוף עם איחוד הלוחמים ופרטיזנים והוצאה לאור "נבו ארט" ירושלים 1997

דויד אורטנברג
עורכת: דינה רטר

"הגורל שנפל בחלקי"

Г.К.Жуков, Маршал, четырежды Герой СССР Зам.зав.редакцией С.А.Максимов

«Воспоминания и размышления»

Издательство «Новости», Москва, 1995 год
Тираж 50000 экземпляров

הוצאה לאור "נובוסטי" מוסקבה 1995
50000 עותקים

ג.ק.ז'וקוב מרשל, בעל 4 איתורי גבורה של בריה"מ

"זיכרונות והירהורים"

«Слово инвалида войны»
№161
№169 – 05.2002
№171-04,2003

Журнал Союза воинов и партизан-инвалидов войны с нацистами
Редактор Аркадий Тимор

Издательство «НЕВО АРТ» Тель-Авив

הוצאה לאור "נבו ארט" ת"א

עיתון של איחוד הלוחמים, הפרטיזנים ונכי מלחמה עם הנאצים
עורך: ארקדי תימור

"מילה של נכה מלחמה"
№161
№169 – 05.2002
№171-04,2003

Еврейские офицеры Красной Армии,
награжденные орденом Александра Невского в 1941-1945

בוריס חייפץ

Boris Kheifets

קצינים יהודים  בצבא האדום
שקיבלו את עיטור אלכסנדר נבסקי בשנים 1941-1945

ספרים כלליים

תקציר

שפה

עמ'

שם הוצאה

מקום הוצאה

שנת הוצאה

מחבר

שם הספר

אנגלית

1990

Clive Ponting

1940 - Myth and Reality

 

גרמנית

231

 

Germany

1954

Von Hove, Alkmar

Achtung fallschirmjger-eine-bricht sich bahn

 

אנגלית

160

Ballantine Books

London, UK

1972

Mackesy, M. J.

Africa Korps

 

אנגלית

682

Henry Holt and Com.

New York, USA

2002

Atkinson, Rick

An army at dawn : The war in North Africa, 1942-1943

 

אנגלית

158

Center of Military History, US Army

Washington DC, USA

1992

Kirkpatrick, Charles E.

An unknown future and a doubtful pressent : Writing the victory plan of 1941

 

אנגלית

638

The Reprint Society

London, UK

1956

Spears, Edward

Assignment to catastrophe

 

אנגלית

280

Presidio Press

Novato, Ca, USA

1988

Miller, A. Robert

August 1944 : The campaign for France

 

אנגלית

205

Combat Studies Institute

Leavenworth, Kensas, USA

1983

Glantz, M. 

August storm : Soviet tactical and operational combat in Manchuria - 1945

אנגלית

225

The Griffin Press

Netley, South Australia

Gerald pynt with the co- operation of NAJEX historian jack Epstein

Australian Jewry's book of honour world war II

 

אנגלית

160

Macdonald

London, UK

1971

Keegan, John

Barbrossa : Invasion of Russia 1941

 

אנגלית

208

Ian Allan

London, UK

1978

Moulton, J. L.

'Battle for Antwerp : The liberation of the city and the opening of the Scheldt 1944

 

אנגלית

401

'Oxford University Press

London, UK

1955

Scoullar, J. L.

'Battle for Egypt : the summer of 1942; Official history of New Zealand in the Second World War 1939-1945

 

אנגלית

160

G. P. Putnam's Sons

New York, USA

1950

Wilson, Earl J. (& others)

Betio beachhead : US Marine's own story of the battle for Tarawa

 

אנגלית

474

Henry Holt and Com.

New York, USA

1944

Pyle, Ernie

Brave men

אנגלית

1990

Robert Blake & William Roger Louis

Churchill

אנגלית

1992

Paul Addison

Churchill on the Home Front

אנגלית

2001

Geoffrey Best

Churchill. A Study in Greatness

אנגלית

1973

Ronald Lewin

Churchill as Warlord

אנגלית

1991

John Keegan

Churchill's Generals

אנגלית

1995

John Charmley

Churchill's Grand Alliance: the Anglo-American Special Relationship 1940-1957

 

אנגלית

384

Dell Publishing Co.

New York, USA

1962

Congdon, Don., editor

Combat : The war with Japan

 

אנגלית

126

Franklin Watts, Inc.

New York, USA

1965

'Dupuy, Trevor Nevitt

Combat leaders of World War 2

 

אנגלית

288

'Macdonald & Jane's

London, UK

1978

Ladd, James

Commandos and rangers of World War II

 

אנגלית

559

Doubleday & Co.

'Garden City, N.Y., USA

1948

Eisenhower, Dwight D.

Crusade in Europe

 

אנגלית

576

Cassell & Co.

London, UK

1956

Slim, William

Defeat into victory

 

אנגלית

196

Constable

London, UK

1942

Ziemer, Gregor

Education for death : The making of the Nazi

 

אנגלית

285

Hutdhinson & Co

London, UK

1948

Wilson, Lord

Eight years overseas : 1939-1947

 

אנגלית

256

Hamlyn

London, UK

1977

Keegan, John

Encyclopedia of World War II

 

אנגלית

 

'Adam & Charles Black

'London, UK

1941

Dill, John

'Engines of war : The Machanised army in action

 

אנגלית

198

Arms & Armour Press

London, UK

1983

Creveld, Martin L. Van

Fighting power : German and U.S. Army performance, 1939-1945

אנגלית

1999

John Lukacs

Five Days in London, May 1940

 

אנגלית

1954

Her Majesty's Stationery Office

'London, UK

1945

Buckley, Christopher

Five ventures : Iraq-Syria-Persia-Mdgascar-Dodecanese

 

אנגלית

272

Schiffer Military - Aviation History

Atglen, PA, USA

1994

Newton, Steven H.

German battle tactics on the Russian front : 1941-1945

 

אנגלית

300

University of Oklahoma Press

Norman, USA

1977

'Mellenthin, F. W. Von

German generals of World War 2 : As I saw them

 

אנגלית

381

William Morrow & Co.

London, UK

1954

Kesselring, Albert

Kesselring : A soldier's record

 

אנגלית

305

Alfred Schez Verlag Bern

Switzerland

1950

Patton, George S.

Krieg : Wie ich ihn erlebte

 

אנגלית

254

Motorbuch Verlag Stuttgart

Stuttgart, Germany

1977

Kaupt, Werner

Kriegsschauplatz Italien 1943-1945

 

אנגלית

397-813

Payot Paris

Paris, France

1962

Bauer, Eddy

'La guere des blindes : Les operations de la Deuxieme Guerre Mondiale sur les fronts d'Europe et d'Afrique (Vol. 2/2)

 

אנגלית

152

Whitefriars Press

UK

1944

 

Les Commndos au combat : 1940-1942

 

אנגלית

574

Presidio Press

Novato, Ca, USA

1982

Manstein, Erich Von

Lost victories : The war memoirs of Hitler's most brilliant general

 

אנגלית

160

Macdonald

London, UK

1971

Barker, A. J.

Midway : The turning point

 

אנגלית

252

Arms & Armour Press

London, UK & New York, USA

1987

Macksey, Kenneth

Military errors of World War Two

 

אנגלית

911

Simon & Schuster

New York, USA

1946

Butcher, Harry C.

My three years with Eisenhower : A personal diary of Captain Harry C. Butcher, UNSR

 

אנגלית

159

Ballantine Books

New York, USA

1972

Jones, Vincent

Operation Torch : Anglo-mericn invasion of North Africa

 

אנגלית

488

Hodder & Stoughton

London, UK

1947

Guingand, Francus De

Operation victory

 

אנגלית

232

Military Service Publishing

Harrisburg, Pa, USA

1946

Wallace, Brenton G.

Patton and his third army

 

אנגלית

528

The Reader's Digest Association

'Pleasantville, N.Y., USA

1969

 

Reader's digest illustrated story of World War 2

 

A compelling defense of the Jewish resistance movement in France during the World War II.

 Columbia Univ Pr  1996

Lucien Lazare

Rescue As Resistance: How Jewish Organizations Fought the Holocaust in France

 

אנגלית

190

George G. Harrap & Co.

London, UK

1942

Gallagher, O. D.

Retreat in the east

 

אנגלית

341

George Allen & Unwin

London, UK

1966

Blumenson, Martin

Rommel's last victory : The battle of Kasserine Pass

אנגלית

1999

David Stafford

Roosevelt and Churchill: Men of Secrets

 

אנגלית

351

Ballantine Books

New York, USA

1972

Powls, Gerald

Secret Weapons of World War 2 : The secret story of the fantastic "Surprise" weapons of World War 2

 

אנגלית

212

Center of Military History, US Army

Washington DC, USA

1982

 

Small unit actions

 

אנגלית

1946

Macmillan

London, UK

1946

Wavell, Archivald

Speaking generally : Broudcasts, orders and adresses in time of war (1939-43)

 

אנגלית

160

Macdonald

London, UK

1970

Vader, John

Spitfire

 

אנגלית

352

Motorbuch Verlag Stuttgart

Stuttgart, Germany

1977

Kurowski, Franz / Tornau, Gottfried

Sturmartillerie 1939-1945

 

אנגלית

514

Bison Books

London, UK

1981

Young, Peter, editor

The Almanac of World War 2

 

אנגלית

447

William Kimber

London, UK

1985

Messenger, Charles

The commandos 1940-1946

 

אנגלית

1960

Pan Books

London, UK

1960

Barnett, Cornelli

'The Desert generals

 

אנגלית

173

Berkley Books

New York, USA

1959

Waldron, T. J. / Gleeson, James

The frogmen : The daring exploits of underwater fighters in World War 2

 

אנגלית

220

The Infantry Journal

Washington DC, USA

1944

Rodinski, Herbert

The German army

 

אנגלית

806

His Majesty's Stationery Office

London, UK

1941

 

The King's regulations for the army and the army reserve, 1940

 

אנגלית

814

His Majesty's Stationery Office

London, UK

1945

 

The King's regulations for the army and the army reserve, 1940 : Nos. 1-44

 

אנגלית

381

Macmillan

London, UK

1994

Horne, Alistair / Montgomery, David

The Lonely leader : Monty 1944-1945

 

אנגלית

357

Panguin Books

Australia

1956

Taylor, A. J. P.

The Origins of the Second World War

 

אנגלית

296

Hamish Hamilton

Australia

1961

Taylor, A. J. P.

The Origins of the Second World War

 

אנגלית

487

Cassell & Co.

London, UK

1951

Liddle-Hart, Basil. H.

The other side of the hill : Germany's generals, their rise and fall, with their own account of military events 1939-1945

 

אנגלית

52

Osprey Publishing

London, UK

1985

Ferguson, Gregor

The Paras: British Airborne Forces 1940-1948

אנגלית

1965

Angus Calder

The People's War: Britain 1939-1945

 

אנגלית

889

Houghton Mifflin Compny

Boston, USA

1974

Blumenson, Martin

The Ptton ppars : 1940-1945

אנגלית

6 vols

1948-54

Winston Churchill

The Second World War

אנגלית

Penguin

1990

David Cannadine

The Speeches of Winston Churchill

 

אנגלית

267

Meredith Press

New York, USA

1969

Reeder, Red

The story of the Second World War L The Axis strikes (1939-1942)

 

אנגלית

112

Cambridge - The University Press

Cambridge, UK

1942

Lindsay, G. M.

The war on the civil and military fronts

 

אנגלית

278

Faber & Faber

London, UK

1950

Liddle-Hart, Basil. H.

This expanding war

 

גרמנית

334

Motorbuch Verlag Stuttgart

Stuttgart, Germany

1976

Kleine, Egon / Kuhn, Volkmar

Tiger : Die geschichte einer legendaren waffe 1942-45

 

אנגלית

425

Houghton Mifflin Compny

Boston, USA

1947

Patton, George S.

War as I new it

 

אנגלית

334

Hawthorn Books

New York, USA

1969

Dupuy, R. Ernest

World War 2 : A combat history

Jewish Soldiers of the 16th Lithuanian Division  אנגלית 376 Avotaynu, Inc 2009 Dorothy Leivers Road to Victory

 

עברית

395

מערכות

תל-אביב

1985

פיליפס, ססיל / ארנסט, לוקס

אל-עלמיין

 

עברית

165

מערכות

תל-אביב

1989

בלומנסון, מרטין

אנציו : ההימור שנכשל

 

עברית

254

מערכות

תל-אביב

1955

קלברט מיכאל

אסירי תקוה: בעקבות וינגייט במסע בורמה

 

עברית

235

מערכות

תל-אביב

1977

פורסטר, לרי

בודד בשחקים: סיפור של ר. ס. טאק, מפקד כנף ב"חיל האויר המלכותי" במלחמת העולם השניה

 

עברית

350

מערכות

תל-אביב

1966

סוט, צבי

בנתיבי קומנדו

 

עברית

376

מערכות

תל-אביב

1957

קיפנברגר, הוורד

בריגדיר הרגלים

 

עברית

278

מערכות

תל-אביב

1969

טרולין, ג'ורג' מקולי

גריבלדי ו"מסע האלף"

 

עברית

285

מערכות

תל-אביב

1987

שפי, יגאל

ההונאה במערכות המדבר המערבי

 

עברית

382

מערכות

תל-אביב

1972

גלוין, ג'ון ר.

היורדים לקרב: הסתערויות מן האויר

 

עברית

316

מערכות

תל-אביב

1970

צ'ויקוב, וסילי

המלחמה על סטלינגרד

 

עברית

256

מערכות

תל-אביב

1954

לי ברן, ברטלט, ס

המפציצים המריאו עם שחר

 

עברית

254

מערכות

תל-אביב

1972

קופר, בריאן

הספינות הקטנות: מלחמתן של הטרפדות

 

עברית

198

מערכות

תל-אביב

1978

מקסי, קנת

הקרב

 

עברית

347

מערכות

תל-אביב

1987

טולנד, ג'ון

הקרב: סיפור הבליטה

 

עברית

557

מערכות

תל-אביב

1982

ז'וקוב, גיאורגי ק.

זכרונות המרשל ז'וקוב

 

עברית

483

מערכות

תל-אביב

1959

מונטגומרי, ברנרד לו

זכרונות פילדמרשל מונטגומרי

 

עברית

333

מערכות

תל-אביב

1970

קוקרידג', י.ה.

חבלות ומודיעין : במערב אירופה 1940-1945

 

עברית

318

מערכות

תל-אביב

1955

גיבסון, גאי

חוף האוייב מנגד

 

עברית

292

מערכות

תל-אביב

1966

קרבר, מיכאל

טוברוק: לוחמה במדבר המערבי

 

עברית

344

מערכות

תל-אביב

1971

הורן, ליסטר

כך נפלה צרפת

 

עברית

272

מערכות

תל-אביב

1973

זנגר-אטרליין, פרידודולין פון

ללא תקוה וללא פחד: לוחמת שריון באירופה 1940-45

 

עברית

 

מערכות

תל-אביב

1968

טולנד, ג'ון

מאה ימים אחרונים

 

עברית

292

מערכות

תל-אביב

1971

חרמש, חיים

מבצע אמסטרדם

 

עברית

351

מערכות

תל-אביב

1970

קלרק, אלן

מבצע ברברוסה: מלחמת גרמניה-רוסיה 1941-1945

 

עברית

296

מערכות

תל-אביב

1981

פוידה, מיצואו / אוקומיה, מסטקה

מידווי: הקרב שחרץ את גורלה של יפן, סיפורו של חיל הים היפני

 

עברית

252

מערכות

תל-אביב

1980

וילי, ברטון

מילת הקוד ברברוסה

 

עברית

416

מערכות

תל-אביב

1984

גונס, רג'ינלד ויקטור

מלחמה סודית ביותר: המודיעין המדעי הבריטי 1939-1954

 

עברית

264

מערכות

תל-אביב

1986

דיטון,לן

מלחמת בזק: מעליית היטלר עד נפילת דנקירק

 

עברית

420

מערכות

תל-אביב

1969

ינג, פיטר

מלחמת העולם: 1939-45

 

עברית

176

מערכות

תל-אביב

1972

דוגלס, ק.

מעלמיין לזם-זם

 

עברית

390

מערכות

תל-אביב

1977

סלים, ויסקונט

מתבוסה לנצחון: סיפור המערכה על בורמה במלחמת העולם השניה

 

עברית

264

מערכות

תל-אביב

1966

פרו, ג'יל

סודות יום הפלישה

 

עברית

402

יהושע אורנשטיין

ירושלים

2000

ביוור, אנטוני

סטלינגרד

 

עברית

 

משרד הבטחון - ההוצאה לאור

תל-אביב

1979

ג'ילס, מילוב

עת מלחמה

 

עברית

249

מטכ"ל

צה"ל

1964

מרחב, ל. עורך

פרשות קרב: לקט מבצעים של הצבא הסובייטי במלחמת העולם השניה

 

עברית

507

מערכות

תל-אביב

1985

פניאקוב, ולדימיר

צבאו הפרטי של פופסקי

 

עברית

295

מערכות

תל-אביב

1961

מג'דלני, פרד

קאסינו: דיוקנה של מערכה

 

עברית

375

מערכות

תל-אביב

1981

גבין, ג'ימס מ.

קדימה לברלין

 

עברית

293

מערכות

תל-אביב

1987

טולנד, ג'ון

קלון: פרל הארבור ועלילותיה

 

עברית

318

מערכות

תל-אביב

1954

אלטיירו, ג'יימס

ראשי החנית

 

עברית

391

מערכות

תל-אביב

1968

ורט, אלכסנדר

רוסיה במלחמה : 1941-1945, כרך א'

 

עברית

395-694

מערכות

תל-אביב

1968

ורט, אלכסנדר

רוסיה במלחמה : 1941-1945, כרך ב'

 

עברית

263

מערכות

תל-אביב

1969

דודלי, פופ

שבעים ושלוש צפון

 

עברית

272

מערכות

תל-אביב

1970

בורגזה, ולריו ג'.

שדי הים

 עברית

 302

 קינג

תל-אביב 

 2011

 עופר ריחני

 קרבות המפנה במלחמת העולם השנייה

 עברית

 325

 קוים

 תל-אביב

 2006

 עופר ריחני

 מלחמת העולם השנייה-הכרוניקה

 France

352 

France

Georges Brandstatter

Combattants Juifs dans les armées de Libération