בל"מ

הזמנה להצעת מחיר לעבודות הגמר במוזיאון

העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, מזמינה בזה הצעות מחיר לעבודות הגמר במוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, המוקם באתר "יד לשריון" בלטרון.

1.   עבודות הבינוי והגמר, יכללו גם את מערכות החשמל, מתח נמוך, ג"ת, מערכות מיזוג אויר, מעליות ודרגנוע, עבודות אקוסטיקה, מערכות אינסטלציה וכיבוי אש, עבודות איטום הבניין, פיתוח שטח וגינון.

כל פרק יוגש בנפרד כהצעה אחת כוללת.
2.  הדרישות מהקבלנים -  סיווג בניה 100, ג-4.
    משך ביצוע העבודה: 12- 14 חודשים.

3.  סיור קבלנים חובה - יערך ביום ד' 23.9 בשעה 10:30, מפגש במבנה הלוחם היהודי, בלטרון – כניסה דרך שער 5.

4. רכישת מסמכי הבקשה להצעת מחיר (הבל"מ) והמצאת צילום הקבלה.

5. הצגת האישורים: הצגת אישור מרשם הקבלנים המעיד על כך שהקבלן המציע רשום בפנקס הקבלנים ,בסיווג  ג-4.
אישור על ניהול ספרים כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ואישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, אישור על קיום ביטוח, המצאת ערבות בנקאית אוטונומית צמודה בגובה 800,000 ש"ח.
תוקף הערבות יהיה לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה. הערבות של הקבלן הזוכה תוחלף  בערבות ביצוע. על המציע לציין במקום המסומן את הצעתו כמפורט בדפי ההסבר.

 6. ניתן לרכוש את מסמכי הבל"מ החל מיום 13.9.2020 במזכירות חברת שגיבר, רח' ראול ולנברג 22 א' תל-אביב, טל: 03-6054131, בימים א-ה בין השעות 09:30-14:30, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (הסכום לא יוחזר), לפקודת העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה .

7.  את ההצעות יש להגיש ל"ועדת בחינת הצעת המחיר של העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה", במשרדי שגיבר בתל-אביב, ב- 2 מעטפות: א. הצגת איכות החברה ב. הצעת מחיר,  בצירוף כל המסמכים כשהם חתומים על ידי המציע, במעטפה סגורה ובציון מספר המכרז בלבד. 
ציון האיכות יהווה 20% בדירוג הקבלן הזוכה.  הצעה שלא תעבור את ציון האיכות, לא תעבור לשלב דירוג המחיר.
המועד האחרון להגשת ההצעות הינו: 14.10.2020 בשעה 10:00 במשרדי שגיבר בתל אביב.

8. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם.

9.   אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

10.  המזמין יהיה זכאי לבטל את הבל"מ ולא לבצע את העבודה נשוא הבל"מ מכל סיבה שהיא.