וועדת כספים ומנהלה

ועדת כספים ומנהלה

תפקידיה: בחינת הדו"חות הכספיים הרבעוניים והשנתיים של העמותה ביחס לפרויקט, בדיקת סכומי הכסף שהועברו לקופת הפרויקט ושהוצאו ממנה, בחינת עמידת העמותה ביעדי הפרויקט

חברים :

רו"ח אבי סיני

חיים ארז

חנן ברנשטיין

מנחם עינן

ועדת מעקב וביקורת

מרדכי אביגד

ישראל אפשטיין