וועדת כספים ומנהלה

ועדת כספים ומנהלה

תפקידים 
בחינת הדו"חות הכספיים הרבעוניים והשנתיים של העמותה ביחס לפרויקט, בדיקת סכומי הכסף שהועברו לקופת הפרויקט ושהוצאו ממנה, בחינת עמידת העמותה ביעדי הפרויקט

חברים 
רו"ח אבי סיני
חיים ארז
חנן ברנשטיין
מנחם עינן

ועדת מעקב וביקורת
מרדכי אביגד
ישראל אפשטיין