Правительственные решения о музее

Решение правительства государства Израиль 2002 года

Решение правительства государства Израиль 2004 года

Решение правительства государства Израиль 2007 года

Решение правительства государства Израиль 2011 года

החלטת הממשלה משנת 2011
הודעת מזכיר הממשלה, צבי האוזר בתום ישיבת הממשלה מיום 17 ביולי 2011:
לאור החשיבות שהממשלה רואה בהקמת אתר להנצחת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ובהמשך להחלטות הממשלה מס' 1827(ע/17) מיום 16.5.2002, מס' 1873 מיום 9.5.2004 ומס' 1004 מיום 7.1.2007, הממשלה קבעה כי:
1. המשך פרויקט הקמת אתר ההנצחה לחיילים היהודיים שלחמו במלחמת העולם השנייה יתפרס על פני כשלוש וחצי שנים נוספות, עד לסוף שנת 2014.
2. התקציב הממשלתי הכולל של הפרויקט עומד על 16 מיליון ₪ שיאוגמו במשרד ראש הממשלה, על פי החלוקה הקבועה בהחלטת ממשלה 1873 .
3. השר יוסי פלד יהיה מופקד, מטעם ראש הממשלה, על המשך קידום הפרויקט.
השרה לקליטת העלייה והשר משה יעלון יסייעו לשר יוסי פלד בקידום הפרויקט.

Решение правительства государства Израиль 2014 года

Решение правительства государства Израиль 2019 года