Governments decision on the establishment of the Jewish Soldier Museum in World War II

Government resolution from 2002:
Government resolution from 2004:

  Government resolution from 2007:
   Government resolution from 2011
הודעת מזכיר הממשלה, צבי האוזר בתום ישיבת הממשלה מיום 17 ביולי 2011:
לאור החשיבות שהממשלה רואה בהקמת אתר להנצחת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ובהמשך להחלטות הממשלה מס' 1827(ע/17) מיום 16.5.2002, מס' 1873 מיום 9.5.2004 ומס' 1004 מיום 7.1.2007, הממשלה קבעה כי:
1. המשך פרויקט הקמת אתר ההנצחה לחיילים היהודיים שלחמו במלחמת העולם השנייה יתפרס על פני כשלוש וחצי שנים נוספות, עד לסוף שנת 2014.
2. התקציב הממשלתי הכולל של הפרויקט עומד על 16 מיליון ₪ שיאוגמו במשרד ראש הממשלה, על פי החלוקה הקבועה בהחלטת ממשלה 1873 .
3. השר יוסי פלד יהיה מופקד, מטעם ראש הממשלה, על המשך קידום הפרויקט.
השרה לקליטת העלייה והשר משה יעלון יסייעו לשר יוסי פלד בקידום הפרויקט.
 Government resolution from 2014:
Government resolution from 2019: