הצנחנים - פניית משה שרת ללורד מוין

אל לורד מוין, קהיר
קהיר, 7 בפברואר 1944
מכובדי,
אני פונה אליך בבקשה להעלות הצעת תכנית לארגון היהודים בארצות הבלקן ודרום מזרח אירופה, כדי לנצל הזדמנויות העשויות להיקרות, להילחם באויב ולהציל עצמם מאבדון אפשרי.
 (2) הזדמנויות לפעולה כזאת עשויות להיקרות :
 (א) אם אחת מן הארצות הנ"ל תהפוך למעורבת ישירות במלחמה ;
 (ב) אם מעשי טבח ביהודים יפרצו בהן .
אפשרות (ב) תהיה תוצאה כמעט ודאית שתנבע מאפשרות (א), ובייחוד אם הארצות הנוגעות בדבר יהפכו למעורבות במלחמה על פי יזמת הנאצים,
ואולם (ב) עשויה להתהוות גם באופן שאינו מותנה באפשרות (א), בגלל לחץ פוליטי או כיבוש צבאי של הנאצים.
(3) דוחות אותנטיים מפולין מלמדים באחרונה כי השמדת היהודים בארץ זו , לרבות יהודים שהובאו לשם מארצות מערב ודרום מזרח אירופה , הייתה יסודית ומקיפה מכפי ששיערו בתחילה . בקהילות היהודיות שנותרו בדרום מזרח אירופה שוררת הבנה רחבת היקף כי שלטון נאצי מלא, פוליטי או צבאי, משמעו גזר דין מוות לכל היהודים כולם וכי אם אפשרות זו תתממש, הם עשויים רק להרוויח מהתקוממות ולבטח לא יפסידו ממנה.
 (4) הניסיונות הבודדים להתקוממות בגטאות של פולין, שפרצו בלא עידוד חיצוני וכל משענתם הייתה ציוד מועט ודל,  מעידים על כושר ההתנגדות הגלום ביהודים שהגיעו אל סף הייאוש. יחסית למספרם ולנשק שהיה בידיהם המיטו הלוחמים היהודים אבדות כבדות על האויב. היקפה והשפעתה של התקוממות זו הייתה עשויה להיות גדולה לאין ערוך אילו הגברים (והנשים) אורגנו , אומנו וצוידו מלכתחילה.
מהיבט המלחמה, תחת שעוז רוחם יבוזבז כמרד, שעם כל הגבורה שהייתה בו, היה רק התקוממות חסרת תוחלת של הרגע האחרון, אפשר היה לנצלו ללחימת גרילה אפקטיבית. יהודים שמעתה יזכו להזדמנות לצאת ולהילחם באויב, לא ייאלצו לעשות כן, רק מכוח הדחף הטבעי לנקום את נקמת אחיהם ולהקריב ביוקר את חייהם. בנסיבות החזויות, יציאתם אל ההרים והיערות כדי לגבש יחידות גרילה עשויה להיות התקווה האחת והיחידה להישרדותם.
 (5) ארבע ארצות באות בחשבון למטרת התכנית הנוכחית : בולגריה , רומניה , הונגריה וסלובקיה . יוון ויוגוסלביה אינן כלולות שכן בשתי הארצות הללו , ובייחוד ביוגוסלביה, היהודים הם כבר חלק מיחידות הגרילה הלוחמות . יתר על כן, בשתי הארצות נראה גם שיש התארגנות בריטית יעילה מבחינה צבאית.
(6) האוכלוסייה היהודית בארבע הארצות הנ"ל מונה כמיליון ורבע איש. בשעה זו רדיפת היהודים בשטחים אלה נמצאת במצב של רגיעה יחסית , ואולם עם נסיגת צבאות גרמניה מערבה עולה המתח ויש לחשוש מן הגרוע מכול . קשרים סדירים למדי מתקיימים עם הקהילות היהודיות בארצות אלה דרך איסטנבול וניתן להשיג כתובות של אישים מהימנים במרכזים הראשיים. על פי מכתבים רבים ודוחות מידי אנשים שהגיעו לאחרונה לארץ ישראל, רוחם של בני הנוער בארצות אלה לא נשברה וארגוניהם, שירדו למחתרת, הצליחו לשרוד.
 (7) אין כל ספק שאם יזכו לעידוד חיצוני, למנהיגות נאותה, להתארגנות בעוד מועד ולציוד מתאים, עשויים ארגונים אלה להפיק לוחמים ממדרגה ראשונה ובמספר רב . מניעיהם הראשוניים של לוחמי הגרילה היהודים יהיו, כפי שכבר צוין, לגאול את כבוד היהודים ולשמר לכל הפחות שריד מן הגזע היהודי, אך מבחינת כוחות הברית יהיה להם גם משקל צבאי מובהק. יש לשער שקיום יחידות של אנשים חמושים ונחושים ופעילותן בשטחי ארצות הכיבוש שבעורף האויב יהווה איום של ממש על התנגדות האויב ועשוי בהחלט לתרום לזירוז התמוטטותו.
(8) על מנת לתת לתנועה כזאת מידה מספקת של נחישות ויזמה, חיוני שתהיה לה הנחיה מארץ ישראל. הנחיה זו לא תוכל למלא את תפקידה כמלואו אם תוגבל רק לאיתות המשוגר מן החוץ. הנהגה ארץ ישראלית ישירה , לרבות השתתפות במבצעים, היא תנאי חיוני להשגת ביצוע יעיל. קהילות היהודים במזרח ובדרום מזרח אירופה מורגלות לצפות להנחיה ולהשראה מארץ ישראל . בעיקר הדור הצעיר רואה בעמיתיו הארץ ישראלים את יחידת העילית של היהדות הלוחמת. אשר לקהילה היהודית הארץ ישראלית כשהיא לעצמה, היא מייצגת מצבור של אנרגיה לוחמת שניצולה במלחמה הנוכחית היה מוגבל עד כה. בשום מקום מחוץ לאירופה תחת השלטון הנאצי, לא היו צעירים יהודים נתונים לסבל מר יותר בשל השפלת אחיהם המובלים כצאן לטבח, כמו הצעירים בארץ ישראל. בשום מקום אחר לא התעצמה כל כך תשוקת הנקם שלהם. גיבוש יחידות גרילה יהודיות והנהגתן בקרב חייבת, על כן, במסגרת הצעה זו, להימסר לארץ ישראלים. הארגון בכללו יהיה נתון לפיקוח צבאי בריטי בשלבי ההכנה והביצוע כאחד.
(9) הצעותינו בפועל בשלב הנוכחי הן כדלקמן : 
(א) יש לשגר מיד אל כל אחת מארבע הארצות שצוינו לעיל שני אנשים;
האחד יפעל כראש הפעילות הארגונית והשני כעוזרו וכמפעיל משדר אלחוטי.
הם ייצרו קשר מידי עם ארגוני נוער ועם חוגים אחרים ויפעלו להתארגנותן של קבוצות קטנות שישמשו גרעין ליחידות גדולות יותר.

(ב) יש לבחור מיד צוותי מדריכים, נאמר בני חמישה עד עשרה איש לכל אחת מן הארצות,
ולהשאירם בכוננות, כדי שמיד בהינתן האות, מראש הפעילות הארגונית, כי האנשים מוכנים וכי בשלו התנאים לביצוע האימונים, יהיה אפשר לשגרם לשם כדי שיאמנו את המגויסים.
(ג) יש לגייס ולאמן קבוצות גדולות יותר, נאמר עד חמישים איש לפחות לכל ארץ, שבבוא עת הפעולה תוכלנה להישלח אל מקומות המבצעים המיועדים;
תפקידן יהיה להביא את הציוד ולספק ללוחמי הגרילה גיבוי וצוות מנהיגות נחוש.
כל האנשים האלה ייבחרו מתוך ארץ ישראלים המשרתים כבר בצבא כמו גם מקרב האוכלוסייה האזרחית.

(10) אם התכנית המוצעת בזה מתקבלת בקווים כלליים, יהיה צורך לעבד את הפרטים בתיאום עם הרשות הצבאית המתאימה.
(11) הצעה לפעילות דומה בפולין תוגש לדרג המתאים בלונדון .
(12) אנו מייחלים למענה על המזכר הזה. למותר להדגיש את החשיבות הגורלית שנודעת לגורם הזמן. כל התקשרות בנושא זה יש להפנות באופן מסווג אל ד"ר ברנרד גיוזף (דב יוסף), הסוכנות היהודית, ירושלים.
במידת הצורך , ד"ר ג'וזף או מר זסלני יכולים להגיע לקהיר לדיון בנושא .
הנני,
אדוני,
עבדך הנאמן,
מ"ש

 (מתוך - "משה שרת : ראש הממשלה השני", ישראל. ארכיון המדינה, תשס"ז, עמודים -4253)