החלטות הממשלה אודות הקמת המוזיאון ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה

החלטת הממשלה משנת 2002 
החלטת הממשלה משנת 2004   

 החלטת ממשלה משנת 2007
החלטת הממשלה משנת 2011
הודעת מזכיר הממשלה, צבי האוזר בתום ישיבת הממשלה מיום 17 ביולי 2011:
לאור החשיבות שהממשלה רואה בהקמת אתר להנצחת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ובהמשך להחלטות הממשלה מס' 1827(ע/17) מיום 16.5.2002, מס' 1873 מיום 9.5.2004 ומס' 1004 מיום 7.1.2007, הממשלה קבעה כי:
1. המשך פרויקט הקמת אתר ההנצחה לחיילים היהודיים שלחמו במלחמת העולם השנייה יתפרס על פני כשלוש וחצי שנים נוספות, עד לסוף שנת 2014.
2. התקציב הממשלתי הכולל של הפרויקט עומד על 16 מיליון ₪ שיאוגמו במשרד ראש הממשלה, על פי החלוקה הקבועה בהחלטת ממשלה 1873 .
3. השר יוסי פלד יהיה מופקד, מטעם ראש הממשלה, על המשך קידום הפרויקט.
השרה לקליטת העלייה והשר משה יעלון יסייעו לשר יוסי פלד בקידום הפרויקט.
החלטת ממשלה משנת 2014:
vj

החלטת הממשלה משנת 2019

החלטת ממשלה
תוספת עבודות תשתית לקראת פתיחת אתר הנצחה בלטרון לזכר החיילים היהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה
מספר החלטה  1576
מזכירות הממשלה
הממשלה ה- 36, נפתלי בנט
תאריך פרסום 08.06.2022
תאריך תחולה 08.06.2022
החלטה מספר 1576 של הממשלה מיום 08.06.2022
נושא ההחלטה:
תוספת עבודות תשתית לקראת פתיחת אתר הנצחה בלטרון לזכר החיילים היהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה

מחליטים:
בהמשך להחלטות הממשלה מספר 1827 מיום 16.05.2002, מספר 1873 מיום 09.05.2004,  מספר 1004 מיום 07.01.2007, מספר 3482 מיום 17.07.2011, מספר 2375 מיום 26.12.2014 ומספר 4508 מיום 17.02.2019, לקראת השלמת העבודות להקמת האתר בהתאם להחלטות הממשלה ולקראת פתיחת האתר לקהל הרחב:
1.    להנחות את משרד ירושלים ומורשת לבצע עבודות תשתית אחדות נוספות באתר ובדרכי הגישה אליו וזאת לקראת פתיחתו לקהל הרחב במהלך שנת 2022 (להלן – עבודות התשתית הנוספות). 
2.    עלות עבודות התשתית הנוספות עומדת על סך של 6 מיליון ש"ח. לצורך מימון עלות עבודות התשתית הנוספות כאמור, משרד ראש הממשלה יעביר למשרד ירושלים ומורשת סכום בגובה 4 מלש"ח בשנת 2022. 
הממשלה רושמת לפניה את התחייבות העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, אשר הממשלה התקשרה עמה בהסכמים לאורך השנים לשם ביצוע המיזם, להקצות 2 מיליון ₪ ממקורותיה לטובת השתתפות במימון עלות עבודות התשתית הנוספות. ההקצאה האמורה של משרד ראש הממשלה תבוצע בכפוף למימוש התחייבות העמותה להקצאת התקציב ממקורותיה.
3.    התקציב בסך 6 מיליון ש"ח ישמש למימון עבודות התשתית הנוספות, כפי שיאושר מראש על ידי משרד ירושלים ומורשת. 
4.    יישום ההחלטה יתבצע בכפוף לכל דין, לרבות דיני המכרזים.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.